اجرای برنامه ارگانی

در یک برنامه ارگانی بزرگ عمو فرشید عهده دار اجرای برنامه است این برنامه 3 اسفند برگزار میگردد

دیدگاه خود را بیان کنید