اجرای ورکشاپ نمایش خلاق

عمو فرشید در سه جلسه پیاپی در شهرهای مختلف ایران ورکشاپ نمایش را برگزار کرد

دیدگاه خود را بیان کنید