مجری جشن سپاس

عمو فرشید در اواسط تیرماه جشنی با نام سپاس برای تقدیر از کارکنان شرکت در قالب برنامه ای ارگانی با تمامی امکانات را اجرا کردند

دیدگاه خود را بیان کنید