جنگ شاد تابستان

در اواسط تیرماه عمو فرشید جنگ تابستانی را در منطقه 2 تهران با گروههای نمایشی اجرا کرد

دیدگاه خود را بیان کنید