جشن الفباء

در ماه جاري عمو فرشيد جشن الفباء را در چند مركز آموزشي  اجرا خواهد كرد

براي مدارس دولتي و غير دولتي

تلفن رزرو:٠٩٣٥٣٠١٠٠٠٧ 

 

دیدگاه خود را بیان کنید