اجرای برنامه برای تقدیر از آتشنشان ها

عمو فرشید برنامه ای را با کودکان بهزیستی برای اجرا آماده کرده تا برای تقدیر از قهرمانان به صحنه ببرند

دیدگاه خود را بیان کنید