مجري بيمارستان

مجري بيمارستان

مجري بيمارستان

عمو فرشيد در يكي از بيمارستانهاي شمال تهران برنامه اي شاد براي كودكان بيماري خاص اجرا كرد

دیدگاه خود را بیان کنید