افتتاحيه مدرسه غير انتفاعي

افتتاحيه مدرسه غير انتفاعي

افتتاحيه مدرسه غير انتفاعي

عمو فرشيد اواخر شهريور ماه مدرسه اي در غرب تهران را افتتاح خواهد كرد

دیدگاه خود را بیان کنید