افتتاحيه مدرسه غير انتفاعي

افتتاحيه مدرسه غير انتفاعي

افتتاحيه مدرسه غير انتفاعي

در اواسط شهريور سال جاري مدرسه اي با اجراي عمو فرشيد شروع به كار خواهد كرد

دیدگاه خود را بیان کنید