اجراي سه برنامه در روز جهاني كودك

در روز جهاني كودك عمو فرشيد ٣ برنامه در بوستانهاي شهر تهران اجرا كرد

در روز جهاني كودك عمو فرشيد ٣ برنامه در بوستانهاي شهر تهران اجرا كرد

 در روز جهاني كودك عمو فرشيد ٣ برنامه در بوستانهاي شهر تهران اجرا كرد.برنامه اول به سفارش بهزيستي برنامه دوم در منطقه ديباجي و برنامه سوم در تهرانپارس

دیدگاه خود را بیان کنید