عمو فرشید مجری برنامه کودک و نوجوان

فیلمهای اجرای عمو فرشید

فیلمهای اجرای عمو فرشید

فیلمهای اجرای عمو فرشید
 • قبل اجرای رسمی
  قبل اجرای رسمی
 • اجرای رنگین کمان
  اجرای رنگین کمان
 • اجرای دانشگاه صنعتی اصفهان
  اجرای دانشگاه صنعتی اصفهان
 • اجرای ورزشگاه سنندج
  اجرای ورزشگاه سنندج
 • اجرای محک
  اجرای محک
 • اجرای برنامه خیریه
  اجرای برنامه خیریه
 • اجرای بهزیستی
  اجرای بهزیستی
 • اجرای سامانه شهرداری
  اجرای سامانه شهرداری
 • اجرا با سامان گوران
  اجرا با سامان گوران
 • آماده سازی قبل برنامه
  آماده سازی قبل برنامه
 • اجرای همایش زلزله
  اجرای همایش زلزله
 • اجرای برنامه نوروزی
  اجرای برنامه نوروزی
 • برنامه نیمه شعبان
  برنامه نیمه شعبان
 • اجرا در دانشگاه سمنان
  اجرا در دانشگاه سمنان